Wat doet de Ouderraad ?

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzet voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerstviering, carnaval en/of het slotfeest). Ook doet de ouderraad mee aan projecten op school en organiseert zij de algemene ouderavond.
Daarnaast verwoordt de ouderraad naar het team en de medezeggenschapsraad wat ouders voor hun kinderen belangrijk vinden. Het is daarom van groot belang dat de raad de mening van zoveel mogelijk ouders hoort. Wanneer ouders op- of aanmerkingen, ideeën of tips hebben over de gang van zaken op school of over het functioneren van de ouderraad zelf, wordt hen gevraagd dit te laten het weten. U kunt contact opnemen via ons e-mail adres: or.hartenaas@gmail.com .

De leden van de ouderraad worden middels verkiezingen gekozen voor een periode van 3 jaar. Men kan zich herkiesbaar stellen.

De ouderraad vergadert maandelijks op school. De directeur van Hartenaas is hierbij aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die te vinden zijn op deze site. U vindt ze hier. 
Op verzoek kunnen de notulen per mail worden toegestuurd.

De ouderraad vraagt de ouders aan het begin van het jaar een bedrag per kind te betalen waarmee zij activiteiten zoals een sinterklaas-, kerst-, carnaval en paasviering kunnen organiseren. Ook het slotfeest aan het einde van het schooljaar en de schoolreisjes horen daarbij. Ondanks het feit het gaat om een vrijwillige bijdrage, heeft de Ouderraad deze heel hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.

Voor schooljaar 2016-2017 is vrijwillige ouderbijdrage tijdens een ouderavond vastgesteld.
Hartenaasouders kunnen de bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO 0152 5382 91 t.n.v. OuderRaad Hartenaas.

Mail de school!