Wat is de Medezeggenschapsraad ?

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR op Hartenaas worden de ouders en het personeel vertegenwoordigd door drie ouders en twee leerkrachten. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van Hartenaas.
De MR vergadert ongeveer 8 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

De medezeggenschapsraad vindt het contact met de ouders van de kinderen op Hartenaas belangrijk. Op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom en bepalen mede het beleid van onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp verder wordt bekeken of onderzocht, neem dan contact op met een van de leden of stuur een e-mailbericht aan MRhartenaas@gmail.com .

De MR notulen

Na vaststelling van de notulen, worden deze geplaatst op deze site.

De notulen van de vergadering van februari vindt u HIER.
De notulen van de vergadering van april vindt u hier. 

Mail de school!