Klachtenregeling obs Hartenaas

Klachtenregeling

Stichting Invitare Openbaar Onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) en heeft hierover instemming gekregen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De tekst van de klachtenregeling kunt u opvragen bij de directeur van obs Hartenaas. Het reglement voor de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs is te vinden op de site: www.lgc.lkc.nl

 

Ongewenst gedrag in de schoolsituatie

Stichting Invitare Openbaar Onderwijs wil dat haar medewerkers en leerlingen in een goede sfeer met elkaar kunnen samenwerken en respectvol met elkaar omgaan. Ze brengen heel wat uren op school door. Het is dus heel belangrijk dat ze zich daar prettig en veilig voelen. Pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie hoort daar niet bij. Buiten ongewenst gedrag kunnen klachten van ouders ook gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen en de inrichting van de schoolorganisatie. Natuurlijk is het belangrijk om eerst te praten met de direct betrokkene. Als een leerling te maken krijgt met ongewenst gedrag, word je daar vaak als ouders mee geconfronteerd. Neem dan eerst contact op met de betreffende leerkracht. Neemt de leerkracht deze melding niet serieus, dan kun je naar de directeur stappen en hem om hulp vragen. Mocht bovenstaande niets uithalen of ervaar je de drempel als te hoog, dan kun je contact opnemen met een interne contactpersoon of de vertrouwenspersoon contact opnemen.

 

Interne contactpersoon en Vertrouwenspersoon

Elke ouder en ieder kind kan een beroep doen op onze interne contactpersonen. Bij ons op school zijn dat Thomine van Hintum (groepsleerkracht 1/2B) en Marjo van Kempen (IB-er). Zij zijn het aanspreekpunt voor kinderen en ouders als er sprake is van een klacht of een probleem op het gebied van machtsmisbruik. Hierbij moet u denken aan zaken als pesten, mishandeling, verwaarlozing, geweld, onheus bejegenen, (seksuele) intimidatie of discriminatie. Ook zaken die te maken hebben met uw kind of de groep waarin uw kind zit, kunnen besproken worden.

In eerste instantie is het de bedoeling om uw klacht of probleem te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren of heeft u redenen om het (juist) niet met de leerkracht te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de directeur of tot de intern begeleider. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. In overleg met de interne contactpersoon wordt gekeken wat er moet worden gedaan om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Als dit nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of naar de onafhankelijke klachtencommissie, waarbij wij als school zijn aangesloten.

De externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de school of Stichting Invitare Openbaar Onderwijs en is dus onafhankelijk en objectief. Als personeelsleden of ouders de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon zal deze het verhaal aandachtig aanhoren en proberen dit verhaal te ordenen en te relateren aan het beleid en de klachtenregeling. Samen wordt dan gezocht naar oplossingen en wordt gekeken naar de consequenties van die oplossingen. Een oplossing kan zijn een bemiddelaar te zoeken, bijvoorbeeld de schooldirecteur of algemeen directeur, om te kijken of partijen nog nader tot elkaar te brengen zijn. De externe vertrouwenspersoon voor Stichting Invitare Openbaar Onderwijs is de heer Cristian Heeren, werkzaam voor GIMD.

De heer Cristian Heeren;  bereikbaar op: 06-51996561 of c.heeren@gimd.nl

 

Bespreken van “onacceptabel” gedrag

Kinderen die gedrag vertonen, dat niet acceptabel is, worden hierop in ieder geval aangesproken. We bedoelen hier gedrag dat in strijd is met gelijkwaardigheid als uitgangspunt. Dit kan in groepsverband gebeuren, maar ook individueel. Ouders worden betrokken bij de gesprekken over dit gedrag en in gezamenlijk overleg wordt een plan van aanpak uitgewerkt. In deze fase is het belangrijk dat school, ouders en kind regelmatig overleggen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de directie besluiten over te gaan tot schorsing. Schorsing van kinderen wordt doorgegeven aan de onderwijsinspectie. De kinderen krijgen dan werk mee naar huis voor de dagen dat hen de toegang tot de school is ontzegd. In het uiterste geval kan overgegaan worden tot het verwijderen van kinderen. Ook dan wordt de onderwijsinspectie ingeschakeld en een alternatieve oplossing aangeboden.

Mail de school!