De visie van obs Hartenaas

kindbenadering en pedagogiek

Alle kinderen op Hartenaas zijn verschillend. Om tegemoet te komen aan deze verschillen en de bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen bieden wij hen een klimaat waarin onze kernwaarden “Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect” een herkenbare plek hebben. Dit kenmerkt zich doordat we in de omgang met onze kinderen, hen laten ervaren dat ze ‘mogen zijn wie ze zijn’. We bieden de kinderen daarom sociale ondersteuning zodat ze hun eigen grenzen aan kunnen geven én omgaan met de grenzen van een ander. 

Dat klimaat wordt voorts gerealiseerd door passende structuur te bieden, regels op te stellen en samen met de kinderen in de groep afspraken te maken. Hierbij gaan we uit van het gewenst gedrag. De leerkrachtenop Hartenaas geven daarom zelf het goede voorbeeld én hanteren hierbij een consequente, pedagogischebenadering. Dit alles vanuit de principes van (SW)PBS. Zij nemen de kinderen serieus, bieden een luisterend oor én ondersteunen het kind in de ontwikkeling naar probleemoplossend vermogen. 

Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen zodat zij tot een ‘zo optimaal mogelijke ontwikkeling’ komen. Zij laten kinderen ‘succes ervaren’. Hierdoor voelt ieder kind zich competent en heeft het een positief zelfbeeld. 

Passend leerproces en een passende didactiek

Wat willen we?
-   We willen onze kinderen voorbereiden op de toekomst ‘na’ de basisschool.
-   We willen dat onze kinderen maatschappelijk betrokken zijn.
-   We willen uit elk kind halen wat erin zit; We streven naar het hoogst haalbare voor elk kind.
-   We willen dat alle kinderen de kerndoelen primair onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bereiken.
-   We willen dat onze kinderen begrijpen, accepteren en respecteren dat er verschillen zijn onderling en dus ook in ontwikkelingsniveaus en instructiebehoeftes.
-   We ontwikkelen zowel de cognitieve als sociaal emotionele behoeften van ieder kind.

 

Wat doen we? 
-   We werken aan een klimaat met aandacht voor veiligheid, verantwoordelijkheid, respect, zelfstandigheid, saamhorigheid, structuur en goede sfeer.
-   We laten de kinderen weten waarom ze iets leren.
-   We bieden ieder kind een ononderbroken leerlijn én halen hierdoor het maximale, hoogst haalbare, uit onze kinderen.
-   We differentiëren in tempo en extra leerstof op niveau.
-   De leerkrachten bieden structuur door duidelijkheid, regels en planning.
-   De leerkrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.
-   De leerkrachten bieden een leerproces aan waarbinnen ‘het komen tot een oplossing’ belangrijker is dan de oplossing zelf.
-   De leerkrachten bieden instructie en begeleiding aan die uitdagend, divers en gedifferentieerd is.

Hierbij benaderen zij de kinderen altijd positief.
-   De leerkrachten creëren een prettige leeromgeving.
-   De leerkrachten creëren situaties waarin de kinderen leren van én met elkaar.
-   De leerkrachten bevorderen zelfstandigheid:

  • door zelfstandigheid bevorderend werk aan te bieden;
  • door de kinderen zelf te leren plannen;
  • door te leren ‘leren’;
  • door te werken met een doel;
  • door de kinderen eigen oplossingsstrategieën te laten gebruiken.

 

Hoe doen we dat?

Rooster

In het rooster creëren wij afwisseling door een goede balans tussen cognitieve-, creatieve- en wereld oriënterende vakgebieden. Wij gebruiken flexibele ruimte in het rooster voor ontspannende activiteiten. Hierbij denken we aan groepsdoorbrekende workshops/ateliers door de school heen in de vorm van crea-middagen/ochtenden. In elke groep wordt elk dagdeel duidelijk aangegeven wat de kinderen gaan doen.

 

Registratie 

Op Hartenaas wordt op een uniforme wijze geregistreerd, door gebruik te maken van de moderne leerlingvolgsysteem programma’s Cito LOVS en ParnasSys.

 

Jaarplanning

Op Hartenaas wordt gewerkt met een jaarplanning met daarop onder meer de overlegmomenten en te bespreken onderwerpen.

 

Zorgplan / leerlingenzorg

Het waarborgen van een goede zorgstructuur is de taak van de interne begeleider (IB’er). Zij is deskundig, coacht (ondersteunt) leerkrachten en houdt samen met de directie de organisatie in de gaten en zorgt dat afspraken worden nagekomen. De IB’er is bereikbaar bij problemen en hanteert korte communicatie lijnen.

In ons zorgplan geven wij aan hoe we planmatig werken, toetsen, registreren, borgen en alles bewaken om zo de kwaliteit van het onderwijs op Hartenaas te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Het  is het van groot belang om de vorderingen van kinderen op de voet te volgen. Dit doen we door toetsing en observatie in de groepen, maar vooral ook door middel van een goed, gestructureerd en cyclisch leerlingvolgsysteem. Mede hierdoor kan de leerkracht leerproblemen tijdig signaleren en kan daarop na het maken van een goede (fouten)analyse handelingsgericht en planmatig inspelen.

Er zijn driemaal per jaar leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. Groepsleerkrachten en IB’er bespreken de leeropbrengsten en de groepsleerkracht bespreekt met de IB’er en/of team de ontwikkeling van de zorgkinderen.

De groepsleerkracht draagt de zorg voor het bijhouden van een leerling dossier en een goede overdracht naar de nieuwe leerkracht.

De IB’er legt contacten met externe instanties als we ondersteuning of meer expertise wenselijk vinden. 

Samen bepalen we onze zorgcapaciteit én de grenzen van onze zorg. Hierbij houden wij rekening met de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. Met passend onderwijs kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen gaan bij voorkeur naar het regulier onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen bovendien een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so.

 

Samenwerkingsverbanden met andere scholen in de regio

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Hartenaas maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stromenland.

In het primair en het voortgezet onderwijs worden ongeveer 75 van deze samenwerkingsverbanden geformeerd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen. 

De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so.

 

Dus……

Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een veilig klimaat en een goede sfeer in de klassen, waarbij uw kind zich op zijn gemak voelt. Er bestaat aandacht voor de individuele behoeften van elk kind. Gaan deze verder dan wij kunnen bieden, dan zullen we op zoek gaan naar extra mogelijkheden. 
U mag verwachten dat de leerkrachten er alles aan doen om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.

Mail de school!