De leerlingenzorg

De zorg voor uw kinderen

Het volgen van de ontwikkeling

Het LeerlingVolgSysteem (LVS) 
Een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het goed volgen van de ontwikkelingen van de kinderen. Op Hartenaas wordt flink geïnvesteerd in leerlingenzorg: ‘de zorg voor alle leerlingen’. Deze wordt aangestuurd door Marjo van Kempen en Angela van der Last, de Intern Begeleiders (IB’ers). Zij coördineren alle zaken rond de leerlingbegeleiding binnen de school:

• dragen samen met de leerkrachten zorg voor leerlingdossiers; Dossiervorming in ParnasSys en zorgt voor een goede overdracht en doorgaande lijn.
• zorgen ervoor dat alle toetsen afgenomen worden en bespreekt de opbrengsten met de leerkracht;
• bereiden leerling-besprekingen voor en leidt deze tijdens de teamvergaderingen;
• ondersteunen de groepsleerkrachten bij het afstemmen van het leerstofaanbod in de groep;
   Hierbij maken wij gebruik van het computerprogramma LOVS van CITO. De landelijk genormeerde toetsen van het LOVS geven ons een totaalbeeld van de opbrengsten van ons onderwijsaanbod.
• houden contact met het speciaal onderwijs en zorginstanties, zoals het School Maatschappelijk Werk;
• observeren en coachen leerkrachten, de groep als geheel en leerlingen afzonderlijk. 

Elke groepsleerkracht maakt groepsplannen met daarin vermeld hoe voor alle kinderen het onderwijs wordt geregeld. In het groepsplan staat welke instructievorm de kinderen krijgen en welke kinderen een verlengde instructie volgen, waarbij de groepsleerkracht de uitvoerder is. 

In de praktijk betekent dit dat, in elke groep, kinderen het basisprogramma volgen, waarbij gedifferentieerd wordt met instructie en verwerking. Een kind krijgt de instructie die bij hem of haar past en kinderen die meer aankunnen wordt verrijkings- en verdiepingsleerstof aangeboden en voor kinderen die minder aankunnen worden de minimum doelen gehanteerd.

Het LVS op Hartenaas bestaat uit verschillende toetsen. Er zijn methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen:  


Methodegebonden toetsen 
De gebruikte methoden bevatten methodegebonden toetsen. Deze resultaten worden gebruikt om het leerstofaanbod af te kunnen stemmen op het kind, middels herhaling en remediëring, verdieping of verrijking.


Methode-onafhankelijke toetsen 
Op Hartenaas worden verschillende landelijk genormeerde signaleringsinstrumenten gebruikt.

De toetsen die op Hartenaas worden afgenomen hebben als doelstelling:

Ondersteuning voor de adaptieve wijze van begeleiden’ van de leerlingen op Hartenaas 
    Elke leerling is gebaat bij leerstof op het juiste niveau. Op Hartenaas wordt regelmatig met niet-methode gebonden toetsen bekeken (bv Cito LVS-toetsen), wat de leerling beheerst. Als uit toetsresultaten blijkt    dat er problemen bij bepaalde leerstof blijven voorkomen, wordt door de leerkracht en de IB’er bekeken wat de problemen zijn en hoe het plan van aanpak verder gaat lopen.

   Wanneer de ontwikkeling van de leerling, ondanks deze extra hulp, stagneert, bespreekt de leerkracht de leerling binnen het team (3 keer per jaar)

Ondersteuning bij verwijzing ander onderwijs of aanvraag externe hulp
  Door de overheid wordt jaarlijks een lijst uitgegeven waarop toetsmiddelen staan die gebruikt mogen/moeten worden om leerlingen te ‘verwijzen’ richting leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en/of
  praktijkonderwijs in het voortgezet onderwijs, Regionale Expertise Centra (REC’s) en ter verkrijging van ‘het rugzakje’.

 

Ondersteuning advisering voortgezet onderwijs 
  De advisering voor de best aansluitende vorm van voortgezet onderwijs wordt op Hartenaas medio groep 8 gegeven. De gegevens die we gebruiken om tot een goede advisering te komen, halen wij uit de
  resultaten van ons eigen LVS, de CITO Entreetoets, de Drempeltoets en de CITO Eindtoets Basisonderwijs. Er wordt ook naar de werkhouding en instelling van het kind gekeken, die soms doorslaggevend is.
  Onze advisering wordt met de ouders gecommuniceerd.

 

Speciale zorg voor kinderen met speciale behoeften 
Als we ondanks extra hulp het kind niet voldoende verder kunnen helpen, kan in overleg met de ouders, die hierbij een belangrijke gesprekspartner zijn, de hulp ingeroepen worden van externe instanties.

De volgende adviezen zijn mogelijk:
• er wordt een handelingsplan (onder begeleiding van een externe) voor het kind opgesteld, dat op onze school wordt uitgevoerd;
• we doen een aanvraag voor plaatsing speciaal onderwijs of aanvraag rugzakje;
• het kind krijgt extern een training, bv sociale vaardigheidstraining, faalangst of weerbaarheid.
• Er wordt een vervolgtest gedaan om te bepalen of een kind Praktijkonderwijs of Leerweg ondersteunend onderwijs nodig heeft.

 

De overgang van groep 2 naar 3 
Om de doorgaande lijn op Hartenaas zonder drempels te kunnen realiseren is speciaal gekeken naar de overgang van groep 2 naar 3. In het basisonderwijs ziet men deze nog vaak als drempel doordat veel scholen groep 2 leerlingen die geboren zijn vóór 1 januari ‘verplicht’ laten doorstromen naar groep 3 in augustus. Deze kinderen hebben minder dan 2 jaar over de kleuterperiode gedaan, terwijl kinderen uit dezelfde groep die geboren zijn na 1 januari er een half jaar langer over mogen doen en dus ook meer onderwijstijd hebben genoten.

Op Hartenaas bekijken we echter per kind uit groep 2 of de overgang naar groep 3 verantwoord is. Daarvoor bestaat regelmatig overleg en collegiale consultatie tussen de leerkrachten van de groepen 2 en 3 en de Intern Begeleider. Een kind moet immers kunnen groeien in een optimale leeromgeving die aangepast is aan de behoeften van het individu. Voor een aantal komt die overgang dan soms te vroeg, voor anderen mag deze eerder worden gemaakt. Deze beslissing wordt altijd in overleg met de ouders genomen. Tijdens het collegiale overleg tussen de leerkrachten van groep 2 en 3 wordt ook de ontwikkeling gevolgd in groep 3 om zo te bekijken hoe die verloopt zowel op individueel niveau als groepsgewijs. Verder gaan de leerlingen van groep 2 aan het einde van het schooljaar een aantal keren oefenen in groep 3 zodat ze na de zomervakantie goed weten wat ze in groep 3 te wachten staat.

 

De overgang naar een volgende groep 
De kinderen komen op Hartenaas in een groep met leeftijdgenootjes en gaan, in principe, met die groep mee.
De leerkrachten dragen er zorg voor dat de leerstof bij het niveau van het kind past. Soms kan het voor het kind beter zijn dat hij of zij in een andere omgeving komt. Dit gebeurt dan door het kind in een andere groep te plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

 

Voortgezet onderwijs 
Wie aan resultaten van het basisonderwijs denkt, komt al snel bij het voortgezet onderwijs terecht. Grave en omstreken kent een scala aan mogelijkheden. Vanuit Hartenaas hebben we contact met verschillende voortgezet onderwijsscholen zoals het naastgelegen Merlet College, het Maaswaal College in Wijchen, het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen en het Udens College. Met de scholen waar onze kinderen naar toe gaan, hebben wij regelmatig contact. Wij informeren de scholen over de van ons afkomstige kinderen door een uitgebreid onderwijskundig rapport en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen. In de brugklas is vaak nog een extra overdracht om te kijken hoe het met de leerling gaat en of het advies de juiste is geweest. Op deze manier krijgen we goede feedback op onze manier van handelen.

In groep 7 en 8 bereiden we de kinderen voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 wordt in maart t/m mei de CITO Entreetoets afgenomen. Deze meerdaagse toets is te vergelijken met de CITO Eindtoets Basisonderwijs die de leerlingen in groep 8 krijgen. De Entreetoets en de Eindtoets geven uitgebreide informatie over de ontwikkeling van het kind. Na de afname van de Entreetoets kan er nog ruim én jaar gewerkt worden aan eventuele ontwikkelpunten, voor de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gemaakt.

In groep 8 informeren we uitgebreid over de overgang naar het voortgezet onderwijs tijdens de klassenavond aan het begin van het schooljaar. Alle kinderen maken, voor de herfstvakantie, de Drempeltoets. Deze toets geeft het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om, indien nodig, extra ondersteuning aan te vragen. Deze kinderen worden dan geplaatst op het Praktijkonderwijs (Pro) of Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) van het VMBO. De behaalde resultaten gebruiken wij om de ontwikkelingsvoortgang te bewaken.

Bij de eerste rapportbespreking geven we een voorlopig advies. In januari is er naar behoefte een klassenavond over het voortgezet onderwijs, waarbij vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs aanwezig zijn. Tijdens het tweede rapportgesprek ontvangen de ouders het definitieve advies.

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van de werkhouding, de instelling en de capaciteiten van het kind én de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Dat wil niet zeggen dat we er naar streven om elk kind naar het havo/vwo te helpen. Wij stellen ons immers ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed kan meekomen.

De advisering voor de best aansluitende vorm van voortgezet onderwijs wordt op Hartenaas medio groep 8 gegeven. Hierbij spelen facetten als motivatie, werkhouding, gedrag, interesses (persoonlijkheidskenmerken) en de prestaties (capaciteiten) van de leerling een belangrijke rol. Hierbij tellen ook de behaalde resultaten van het LVS mee.

Het aantal leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. De samenstelling van groep 8 is sterk van invloed op de keus voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs en verschilt dus per schooljaar. 

Tabel 1: Uitstroom naar voortgezet onderwijs

schooljaar                      vmbo                vmbot/havo                 havo/vwo        anders     totaal

1999–2000                         3                         2                             5                                     10

2000–2001                         6                         5                             5                                     16

2001–2002                         3                         8                             9                                     20

2002–2003                         3                         7                             20                                    30

2003–2004                         6                         5                             16                                    27

2004–2005                         6                          3                            21                 2                  32

2005–2006                         8                         9                             11                 1                  29

2006–2007                         9                         7                              9                                     25

2007–2008                        10                        10                            12                                     32

2008–2009                         7                         8                             11                                     26

2009–2010                         5                         8                             12                 1                  26

2010–2011                         6                         4                             11                 1                  22       

2011–2012                         8                         8                              6                                     22

2012–2013                         2                         4                              6                                     12    

2013-2014                         5                         7                              6                  1                  19

 

Mail de school!